4. Tema: Monteringsbånd

   Enhver industrigren har både trendsettere og etterliknere. I dataindustrien har f eks Dell Computers i løpet av ti år arbeidet seg opp til markedsleder og distansert giganter som IBM, Compaq og HP. Dells suksess skyldes først og fremst en konsekvent produkt- og salgsstrategi. I båtbransjen er det merket BAVARIA YACHTS som har satt trendene og i løpet av de ti siste årene har klart å bli markedsleder i Europa. Innovasjon, konsekvent gjennomføring av moderne produksjonsmetoder, bruk av datamaskinassisterte serieproduksjonsanlegg og høy håndverksmessig kompetanse gjør det mulig å fremstille Bavaria-båter til en relativt gunstig pris. En konkurransefordel som Bavaria Yachtbau GmbH uten begrensning gir videre til sine kunder.

Som kunde ønsker man forståelig nok bare å betale for det som faktisk blir levert. Dette lyder logisk, men er likevel ikke alltid tilfelle. Industristudier har vist at det for mange verdiskapende arbeider må utføres opptil femti "ikke-verdiskapende" aktiviteter (transport / håndtering / reparasjon / vedlikehold osv). De første som erkjente dette, var japanske bilfabrikanter. På grunnlag av denne erkjennelsen utviklet de såkalte Production Systems. I dag kjenner mange til elementer som Lean Production, Kanban, Poke Yoke og Kaizen, som ingen større industribedrift kan overse lenger. Bil-, computer- og flyindustrien har i mange år benyttet seg av disse produksjonsmetodene med stort utbytte.

Håndverk og automatisering

Innenfor europeisk båtbygging er Lean Production, automatisering og samlebåndsproduksjon fortsatt lite utbredt - pga. tradisjonelt beskjedne antall og bygging av en og en båt. Mange verft bruker slagord som "modularisering" eller "byggeklossystem" for å vise at de følger med og driver en moderne produksjon. Virkeligheten ser imidlertid annerledes ut. Bavaria Yachtbau GmbH har i de ti siste årene - overalt hvor det var mulig - innført prinsippene for industriell serieproduksjon i sin båtbygging. Grunnideen for Bavarias samlebåndsproduksjon ligger i å dele opp byggingen av båtene i små, oversiktlige produksjonstrinn. Enkelttrinn blir automatisert når dette er fornuftig ut fra produksjonsteknisk synsvinkel og fører til kvalitetsforbedring.

Trendsetter for CNC-anvendelse

Hos Bavaria Yachtbau GmbH er det ikke bare møbelproduksjonen som blir utført av CNC-maskiner med x-antall automatiske verktøyskift. De benyttes også til millimeternøyaktig plassert fresing, boring og notlaging. Tilskjæringen av den kostbare marine-kryssfinéren blir optimert, håndtering og etterbearbeiding blir minimert. Denne filosofien går også igjen i klargjøringen av dekkmonteringen. Før beslag og luker kan monteres i dekket, må det utføres frese- og boreoperasjoner. For å kunne automatisere disse arbeidene, utviklet Bavaria Yachtbau GmbH i nært samarbeid med et maskintekniskfirma allerede for flere år siden et CNC-anlegg som per dato er enestående i verden. Dekk-layouten for hver enkelt båttype for standard- og spesialutrustning blir utarbeidet ved hjelp av CAD/CAM og deretter lagret på data. Dette krever hundrevis av enkeltoperasjoner som blir fastlagt i utviklingsfasen og deretter optimert. Formålet med denne automatiseringen var og er å oppnå en konstant høy kvalitet og å forbedre produktiviteten på samme tid. Ved manuell fresing - en metode som fortsatt er gjengs på nesten alle verft - er det nesten umulig å unngå toleranser. For senere tetthet er imidlertid en eksakt utførelse av dekksåpningene etter mål utslagsgivende. Hos Bavaria Yachtbau GmbH er denne nødvendige målnøyaktigheten sikret ved hjelp av et 5-akse-CNC-freseanlegg med en aksjonsradius på 6 x 18 m. Dekksbearbeidingen krever i gjennomsnitt 400 arbeidstrinn.

Produksjon i stedet for verksted

Sluttmonteringen av båtene skjer på de fleste verft - slik som på bilfabrikkene i begynnelsen av forrige århundre - på en såkalt produksjonsøy. Skroget blir da plassert på et sted i produksjonshallen, og delene blir hentet etter hvert fra lageret eller prefabrikasjonsområdene til der skroget står plassert. Bavaria Yachtbau GmbH produserer sine båter på monteringssamlebånd. Skrog og dekk blir ført forbi de enkelte monteringsstasjonene ved hjelp av et transportsystem på skinner.

Monteringssamlebånd med automatisk transportanlegg

Etter at de spesifikke arbeidene på stasjonen er utført, blir kvaliteten på dette arbeidsavsnittet kontrollert av de ansvarlige medarbeiderne og områdeformannen og båten under bygging transportert til neste stasjon. Kvalitetssikring er således integrert i hele produksjonskjeden og ikke utelukkende basert på sluttkontroll.

Kvalitet og stykktall

Egentlig starter vår samlebåndsproduksjon i området der monteringen av dekksbeslagene skjer. Dekkene, som er eksakt forbehandlet av CNC-anlegget, blir forsynt med beskyttelsesfolie for å unngå skader under bearbeidingen. Innervegger og dekk blir limt sammen. Dekksbeslag, luker og vinsjer blir komplett montert, den senere "forening" av skrog og dekk blir forberedt. Parallelt med dette blir de enkelte skrog oppbygd på to monteringsbånd. På grunn av forskjellig fabrikasjonstid for små og store båter blir disse produsert på to forskjellige samlebånd. Det som skjer på båndene, er planlagt ned til minste detalj og inndelt i oversiktlige monteringsblokker. Arbeiderne på de enkelte monteringsstasjonene får en gunstig lærekurve fordi de blir spesialisert på begrensede arbeidsoperasjoner, noe som gir maksimal reproduserbar kvalitet og produktivitet. Interne kvalitetsrevisjoner dokumenterer entydig at produksjon av høye stykktall virker positivt inn på kvaliteten. Det er altså en direkte sammenheng mellom stykktall og kvalitet. Dette er egentlig også logisk. Likeartede aktiviteter som utføres gjentatte ganger, går til syvende og sist lettere unna. Arbeider som utføres av og til eller sjelden, krever et høyere tidsforbruk og har et høyere feilpotensial - rent statistisk sett. Denne erkjennelsen teller spesielt mye ved et så pass komplisert produkt som en båt. Før monteringsarbeidene i skrogene blir påbegynt, blir de utstyrt med montasjejigger. Disse "malene" påføres markeringer og anslagspunkter for å kunne montere bunngrupper, tanker, fundamenter, skott og møbler helt eksakt etter mål og med så små toleranser som mulig.

Oppbyggingen av skrogene på våre produksjonsbånd foregår etter følgende skjema:

- bunngruppemontering
- tankmontering
- motormontering
- møbelmontering
- møbelpålaminering
- topcoat-forsegling
- vannforsyning I
- el-anlegg I
- skrog-/dekkforbinding
- vannforsyning II
- el-anlegg II
- monteringsfinish
- kjøl-/rormontering
- sikaflex-forsegling
- grunnrengjøring
- forkontroll
- eventuelle etterarbeider
- dørk-/bordmontering
- sluttutrustning med "medpakket utstyr"
- systemkontroll (motor / el-anlegg / vannforsyning)
- sluttkontroll

Optimal produksjonsfordypning

En båt er oppbygd av ca 4000 enkeltdeler. Bavaria Yachtbau GmbH overlater til kvalifiserte systemleverandører å levere noen av disse delene premontert til monteringsbåndene. På denne måten blir monteringstid og ferdigstillingstid på verftet betraktelig redusert. Prefabrikkerte moduler øker kvaliteten, fordi sammenmonteringen i et trangt båtskrog lett kan føre til skader på allerede innmonterte deler. Det er prinsipielt lettere å utstyre premonteringsstasjoner utenfor båtskroget mer optimalt og rikelig med maskiner og verktøy. Dersom sammenmonteringen foregår under trange forhold inne i båten, kan det nesten utelukkende arbeides med håndverktøy. Den vesentligste delen av materialene og monteringsdelene blir hos Bavaria Yachtbau GmbH lagret direkte på stedet der den senere innmontering skjer. Mellomlagring på sentrallager blir unngått i størst mulig grad. Ikke-verdiskapende håndterings- og transportkostnader blir redusert. Der det er mulig, blir kostnadskrevende materialer levert praktisk talt "just-in-time" og direkte til monteringsstedene. Ved å benytte Kanban-opplegg som innebærer at bestemte materialer automatisk blir etterlevert når visse minimumslagerbeholdninger er nådd, er mange materialleveranser blitt så forutsigbare at de etter hvert "går av seg selv".

Å kopiere er ikke enkelt

Samlebåndsproduksjonen hos Bavaria Yachtbau GmbH er gjennomført og har stått sin prøve. En del av våre konkurrenter omstiller seg også etter hvert fra produksjonsøy til samlebånd. Hemmeligheten med en effektiv samlebåndsproduksjon er imidlertid ikke selve produksjonslinjene. De viktigste forutsetningene for en funksjonell samlebåndsproduksjon er:

- riktig avviklingstakt på de enkelte stasjoner
- riktig blanding av båter med forskjellig størrelse og forskjellig ordrerelatert utrustning
- fastlegging av arbeidsomfanget for de enkelte arbeidere og grupper slik at ventetider unngås på enkeltstasjoner
- opprettelse av "buffersoner" for å sikre herde- og tørkeperioder
- riktig styring av prefabrikasjonsfeltene
- materialer som er disponible til rett tid.

Å arbeide seg fram til denne spesielle knowhow har hos Bavaria Yachtbau GmbH tatt mange år og er en kontinuerlig "voksende" prosess - som ikke er så enkel å kopiere, selv ikke for profesjonelle produksjonsplanleggere. Fagfolk og bransjekjennere bekrefter til stadighet at Bavaria Yachtbau GmbH allerede i dag produserer på en måte som disse mange konkurrentene først kan gjøre om 5 - 10 år. Dette utsagnet bekreftes også av et enkelt parameter for effektivitet: lønnskostnadsandelen. Hos Bavaria Yachtbau GmbH ligger denne på under 12 % - med produksjonssted i Tyskland. Lønnskostnadsandelen hos de europeiske konkurrentene ligger mange ganger høyere. Også dette faktum viser helt tydelig at prisforskjellene til produktene fra andre verft i hovedsak kan forklares gjennom effektivitetsforskjeller.